Workshop: Mønsterbygging i 2 og 3 dimensjoner

Vi arbeider stort og tar rommet i bruk når vi utforsker mønster, tesselering og symmetri.Vi ser på mønstre fra forskjellige kulturer, fra Alhambra til Selbu, fra tradisjonelle mønstre til pixler.Så er det stasjonsarbeid for aktive elever. I løpet av en halv skoledag vil elevene  arbeide med 2-dimensjonale former og mønstre, og bygge opp 3-dimensjonale former av flater. Noen av dem kan vi gå inn i!

Innhold:

Vi begynner med å se en 10 minutters billedpresentasjon  med eksempler på mønstre fra forskjellige kulturer, regelmessige former og hvordan de kan tesseleres og speiles. Vi viser også hvordan de kan bygges sammen til romlige figurer. 

Så er det stasjonsarbeid i tre stasjoner.


Tesselering.

Vi arbeider med store mangekantete brikker på gulvet. Mønstre vokser fram av seg selv når vi legger sammen regelmessige former. Når flere jobber sammen går det fort! Blir det symmetri?  Hvor er aksene? Vi tar foto av det elevene lager, slik at klassen har referansemateriale til senere.


 Mønster i 3D.

Ikke alle mønstre er flate. Vi bygger sammen mangekantene til tredimensjonale figurer, som en kube, en oktaeder eller kanskje en fotball?


Rare hus.

Vi bygger  rom av trekantete flater i stort format og går inn i dem. Hva slags form ble det? Klarer hele gruppen å samarbeide om bygge noe stort?Det er en utfordring som gir øvelse i å  samarbeide om et prosjekt og å bruke ord til å forklare hva man vil gjøre.


Målsetning:

Målet for kurset er at elevene gjennom egne erfaringer skal oppleve sammenhengen mellom to- og tredimensjonale former, og gjøre egne erfaringer som blir referanser innen geometri, arkitektur og kunst.


Skolens læringsmål

2. trinn

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater, og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
  • kjenne att og bruke spegelsymmetri i praktiske situasjonarlage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive dei munnleg

4 . trinn.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • teikne og byggje geometriske figurar og modellar i praktiske samanhengar, medrekna teknologi og designkjenne att og bruke spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar
  • lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnlegeksperimentere med enkle geometriske former i konstruksjon og som dekorative formelementer
  • kjenne att og beskrive trekk ved sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og enkle polyeder